TRANG CHỦ      • Sơ đồ website    • Đăng nhập

Tìm  [ Help ]
  Liên kết website

Số lượt truy cập

03878755

 
Ban hành đợt 1

Chuẩn mực 14 : Doanh thu và thu nhập khác ;
DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

                                          HỆ THỐNG

                          CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

ChuÈn mùc sè 14 

doanh thu vµ thu nhËp kh¸c

(Ban hµnh vµ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC

ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh) 

Quy ®Þnh chung

01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nµy lµ quy ®Þnh vµ h­íng dÉn c¸c nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c, gåm: C¸c lo¹i doanh thu, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu, ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.

02. ChuÈn mùc nµy ¸p dông trong kÕ to¸n c¸c kho¶n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vµ nghiÖp vô sau:

(a) B¸n hµng: B¸n s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ b¸n hµng hãa mua vµo;

(b) Cung cÊp dÞch vô: Thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tháa thuËn theo hîp ®ång trong mét hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n;

(c) TiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia.

TiÒn l·i: Lµ sè tiÒn thu ®­îc ph¸t sinh tõ viÖc cho ng­êi kh¸c sö dông tiÒn, c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn hoÆc c¸c kho¶n cßn nî doanh nghiÖp, nh­: L·i cho vay, l·i tiÒn göi, l·i ®Çu t­ tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, chiÕt khÊu thanh to¸n...;

TiÒn b¶n quyÒn: Lµ sè tiÒn thu ®­îc ph¸t sinh tõ viÖc cho ng­êi kh¸c sö dông tµi s¶n, nh­: B»ng s¸ng chÕ, nh·n hiÖu th­¬ng m¹i, b¶n quyÒn t¸c gi¶, phÇn mÒm m¸y vi tÝnh...;

Cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia: Lµ sè tiÒn lîi nhuËn ®­îc chia tõ viÖc n¾m gi÷ cæ phiÕu hoÆc gãp vèn.

(d) C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ngoµi c¸c giao dÞch vµ nghiÖp vô t¹o ra doanh thu kÓ trªn (Néi dung c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c quy ®Þnh t¹i ®o¹n 30).

ChuÈn mùc nµy kh«ng ¸p dông cho kÕ to¸n c¸c kho¶n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c ®­îc quy ®Þnh ë c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n kh¸c.

03. C¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®­îc hiÓu nh­ sau:

Doanh thu: Lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh th«ng th­êng cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u.

ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i: Lµ kho¶n doanh nghiÖp b¸n gi¶m gi¸ niªm yÕt cho kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín.

Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ kho¶n gi¶m trõ cho ng­êi mua do hµng hãa kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch hoÆc l¹c hËu thÞ hiÕu.

Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ gi¸ trÞ khèi l­îng hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i vµ tõ chèi thanh to¸n.

ChiÕt khÊu thanh to¸n: Lµ kho¶n tiÒn ng­êi b¸n gi¶m trõ cho ng­êi mua, do ng­êi mua thanh to¸n tiÒn mua hµng tr­íc thêi h¹n theo hîp ®ång.

Thu nhËp kh¸c: Lµ kho¶n thu gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u tõ  ho¹t ®éng ngoµi c¸c ho¹t ®éng t¹o ra doanh thu.

Gi¸ trÞ hîp lý: Lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cã thÓ trao ®æi hoÆc gi¸ trÞ mét kho¶n nî ®­îc thanh to¸n mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸. 

néi dung chuÈn mùc

xin xem file attach

   chuẩn mực số 14   Bản in

  Đối tác


  Quảng cáoĐăng ký bản tin

Để nhận bản tin của chúng tôi, bạn hãy nhập địa chỉ email của bạn vào ô phía dưới

Bản quyền của Hội Kế Toán Thành phố Hồ Chí Minh