TRANG CHỦ      • Sơ đồ website    • Đăng nhập

Tìm  [ Help ]
  Liên kết website

Số lượt truy cập

03879922

 
Ban hành đợt 4

Chuẩn mực số 560
Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2003 của Bộ tr­ởng Bộ Tài chính)

Hệ thống

chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

---------------------------------------------------------------------------

 

Chuẩn mực số 560

 

Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán

lập Báo cáo tài chính

 

(Ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

ngày 14  tháng 03 năm 2003 của Bộ tr­ởng Bộ Tài chính)

 

Quy định chung

01.     Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và h­ớng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán khi xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

02.     Kiểm toán viên phải xem xét ảnh h­ởng của những sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính đối với báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

03.  Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng đ­ợc vận dụng   cho kiểm toán các thông tin tài chính khác của công ty kiểm toán.

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Đơn vị đ­ợc kiểm toán (khách hàng) phải có những hiểu biết cần thiết về chuẩn mực này để phối hợp với kiểm toán viên trong việc cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán.

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này đ­ợc hiểu nh­ sau:

04.         Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính: Là những sự kiện có ảnh h­ởng đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán đến ngày ký báo báo cáo kiểm toán; và những sự kiện đ­ợc phát hiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán.

Có 2 loại sự kiện xẩy ra sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính:

          a) Những sự kiện cung cấp thêm bằng chứng về các sự việc đã tồn tại vào ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính;   

          b) Những sự kiện cung cấp dấu hiệu về các sự việc đã phát sinh tiếp sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài chính.

05.     Ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính: Là ngày tính đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm . Ví dụ: Kỳ kế toán năm từ 01/01 đến 31/12 năm d­ơng lịch thì ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính là đến 24 giờ ngày 31/12 năm đó.

06.     Ngày ký báo cáo tài chính: Là ngày, tháng, năm ghi trên báo cáo tài chính tr­ớc phần ký tên Giám đốc (hoặc ng­ời đ­ợc uỷ quyền) và đóng dấu của đơn vị đ­ợc kiểm toán. Ngày ký báo cáo tài chính phải sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính.

07.     Ngày ký báo cáo kiểm toán: Là ngày, tháng, năm ghi trên báo cáo kiểm toán  tr­ớc phần ký tên kiểm toán viên, ký tên Giám đốc (hoặc ng­ời đ­ợc uỷ quyền) và đóng dấu của công ty kiểm toán. Ngày ký báo cáo kiểm toán có thể là ngày thực ký báo cáo kiểm toán hoặc là ngày cuối cùng kết thúc công việc kiểm toán trên thực địa đơn vị đ­ợc kiểm toán. Công ty kiểm toán phải tự quyết định ngày ký báo cáo kiểm toán, nh­ng ngày ký báo cáo kiểm toán phải sau hoặc cùng ngày với ngày ký báo cáo tài chính.

08.     Ngày công bố báo cáo tài chính: Là ngày tính theo dấu b­u điện hoặc là ngày ký nhận sớm nhất khi nộp báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán cho cơ quan Nhà n­ớc hoặc công khai.

 

          Nội dung chuẩn mực

09.   Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán gồm 3 giai đoạn:

 

-          Các sự kiện phát sinh đến ngày ký báo cáo kiểm toán;

-          Các sự kiện đ­ợc phát hiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán nh­ng tr­ớc ngày công bố báo cáo tài chính;

-          Các sự kiện đ­ợc phát hiện sau ngày công bố báo cáo tài chính.

Các sự kiện phát sinh đến ngày ký báo cáo kiểm toán

10.     Kiểm toán viên phải xây dựng và thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định tất cả những sự kiện đã phát sinh đến ngày ký báo cáo kiểm toán xét thấy có thể ảnh h­ởng đến báo cáo tài chính, và phải yêu cầu đơn vị điều chỉnh hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục này bổ sung cho các thủ tục thông th­ờng đ­ợc áp dụng cho các sự kiện đặc biệt xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính nhằm thu thập thêm bằng chứng kiểm toán về số d­ của các tài khoản vào thời điểm lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên, kiểm toán viên không bắt buộc phải xem xét tất cả các vấn đề mà những thủ tục kiểm toán trong năm đã đ­a ra kết luận thoả đáng. Ví dụ: Kiểm tra nghiệp vụ bán hàng tồn kho và thanh toán công nợ sau ngày khoá sổ kế toán cung cấp bằng chứng về giá trị hàng tồn kho trong báo cáo tài chính.

11.     Thủ tục nhằm xác nhận sự kiện có thể dẫn đến yêu cầu đơn vị đ­ợc kiểm toán phải điều chỉnh hoặc phải thuyết minh trong báo cáo tài chính cần phải đ­ợc tiến hành vào thời điểm gần ngày ký báo cáo kiểm toán nhất và th­ờng gồm những b­ớc sau:

·                Xem xét lại các thủ tục do đơn vị quy định áp dụng nhằm bảo đảm mọi sự kiện xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính đều đ­ợc xác định.

·                Xem xét các biên bản Đại hội cổ đông, họp Hội đồng quản trị, họp Ban kiểm soát, họp Ban Giám đốc sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính, kể cả những vấn đề đã đ­ợc thảo luận trong các cuộc họp này nh­ng ch­a đ­ợc ghi trong biên bản.

·                Xem xét báo cáo tài chính kỳ gần nhất của đơn vị và kế hoạch tài chính cũng nh­ các báo cáo quản lý khác của Giám đốc.

·                Yêu cầu đơn vị hoặc luật s­ của đơn vị cung cấp thêm thông tin về các vụ kiện tụng, tranh chấp đã cung cấp tr­ớc đó, hoặc về các vụ kiện tụng, tranh chấp khác (nếu có).

·                Trao đổi với Giám đốc đơn vị để xác định những sự kiện đã xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính nh­ng có khả năng ảnh h­ởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, nh­:

-  Những số liệu tạm tính hoặc ch­a đ­ợc xác nhận;

-  Những cam kết, khoản vay hay bảo lãnh mới đ­ợc ký kết;

-  Bán hay dự kiến bán tài sản;

-  Những cổ phiếu hay trái phiếu mới phát hành;

-  Thoả thuận sáp nhập hay giải thể đã đ­ợc ký kết hay dự kiến;

-  Những tài sản bị tr­ng dụng hay bị phá huỷ do hoả hoạn hay lụt bão,...

-  Những rủi ro hay sự kiện có thể xảy ra;

-  Những điều chỉnh kế toán bất th­ờng đã thực hiện hay dự định thực hiện;

-  Những sự kiện đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra làm cho các chính sách kế toán đã đ­ợc sử dụng để lập báo cáo tài chính không còn phù hợp. Ví dụ: Phát sinh sự kiện nợ phải thu khó đòi làm cho giả thiết về tính liên tục hoạt động kinh doanh không còn hiệu lực.

12.     Tr­ờng hợp một đơn vị cấp d­ới (chi nhánh trong công ty, công ty trong tổng công ty) đ­ợc công ty kiểm toán độc lập khác thực hiện kiểm toán thì kiểm toán viên kiểm toán đơn vị cấp trên phải xem xét các thủ tục mà kiểm toán viên của công ty kiểm toán kia đã áp dụng liên quan đến những sự kiện xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính và xem có cần phải thông báo cho công ty kiểm toán kia về ngày dự kiến ký báo cáo kiểm toán của mình không.

13.     Khi nhận thấy các sự kiện xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính có ảnh h­ởng trọng yếu đến báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải xác định xem các sự kiện này có đ­ợc tính toán đúng đắn và trình bày thích hợp trong báo cáo tài chính đã đ­ợc kiểm toán hay không.

Các sự kiện đ­ợc phát hiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán nh­ng tr­ớc ngày công bố báo cáo tài chính

14.     Kiểm toán viên không bắt buộc phải áp dụng các thủ tục hoặc phải xem xét những vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính sau ngày ký báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, Giám đốc của đơn vị đ­ợc kiểm toán có trách nhiệm thông báo cho kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán biết về các sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày ký báo cáo kiểm toán đến ngày công bố báo cáo tài chính có thể ảnh h­ởng đến báo cáo tài chính đã đ­ợc kiểm toán.

15.     Tr­ờng hợp kiểm toán viên biết đ­ợc có sự kiện có khả năng ảnh h­ởng trọng yếu đến báo cáo tài chính phát sinh sau ngày ký báo cáo kiểm toán nh­ng tr­ớc ngày công bố báo cáo tài chính, thì kiểm toán viên phải cân nhắc xem có nên sửa lại báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán hay không và phải thảo luận vấn đề này với Giám đốc của đơn vị đ­ợc kiểm toán để có những biện pháp phù hợp trong từng tr­ờng hợp cụ thể.

16.     Tr­ờng hợp Kiểm toán viên yêu cầu và Giám đốc đơn vị đ­ợc kiểm toán chấp nhận sửa đổi báo cáo tài chính thì kiểm toán viên sẽ thực hiện những thủ tục cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và sẽ cung cấp cho đơn vị đ­ợc kiểm toán một báo cáo kiểm toán mới dựa trên báo cáo tài chính đã đ­ợc sửa đổi. Báo cáo kiểm toán mới này phải đ­ợc ký cùng ngày, tháng hoặc ngay sau ngày, tháng ký báo cáo tài chính đã sửa đổi. Tr­ờng hợp này kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán quy định ở đoạn 10, 11 cho đến ngày ký báo cáo kiểm toán đã sửa đổi.

17.     Tr­ờng hợp Kiểm toán viên yêu cầu nh­ng Giám đốc đơn vị đ­ợc kiểm toán không chấp nhận sửa đổi báo cáo tài chính, và báo cáo kiểm toán ch­a đ­ợc gửi đến đơn vị đ­ợc kiểm toán thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán sẽ lập lại báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận từng phần hoặc ý kiến không chấp nhận.

18.     Tr­ờng hợp báo cáo kiểm toán đã đ­ợc gửi đến đơn vị đ­ợc kiểm toán mới phát hiện có sự kiện ảnh h­ởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, thì kiểm toán viên phải yêu cầu ng­ời đứng đầu đơn vị đ­ợc kiểm toán không công bố báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán cho bên thứ ba. Nếu đơn vị vẫn quyết định công bố các báo cáo này, thì kiểm toán viên phải áp dụng những biện pháp thích hợp để ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng báo cáo kiểm toán của mình. Các biện pháp ngăn chặn đ­ợc thực hiện tùy thuộc vào quyền hạn và nghĩa vụ pháp lý của kiểm toán viên cũng nh­ những khuyến nghị của luật s­ của kiểm toán viên.

Các sự kiện đ­ợc phát hiện sau ngày công bố báo cáo tài chính

19.     Sau ngày công bố báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên không bắt buộc phải xem xét, kiểm tra bất cứ số liệu hay sự kiện nào có liên quan đến báo cáo tài chính đã đ­ợc kiểm toán.

20.     Sau ngày công bố báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán nếu kiểm toán viên nhận thấy vẫn còn sự kiện xẩy ra đến ngày ký báo cáo kiểm toán cần phải sửa đổi báo cáo kiểm toán, thì kiểm toán viên phải cân nhắc xem có nên sửa lại báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán hay không; phải thảo luận vấn đề này với Giám đốc đơn vị đ­ợc kiểm toán và có những biện pháp thích hợp tuỳ theo từng tr­ờng hợp cụ thể.

21.     Tr­ờng hợp Giám đốc đơn vị đ­ợc kiểm toán chấp nhận sửa đổi báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải thực hiện những thủ tục cần thiết, phù hợp và phải kiểm tra các biện pháp mà đơn vị đ­ợc kiểm toán áp dụng nhằm bảo đảm vấn đề này đã đ­ợc thông báo đến các bên nhận báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán đã công bố, đồng thời kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải công bố một báo cáo kiểm toán mới căn cứ trên báo cáo tài chính đã sửa đổi.

22.   Trong báo cáo kiểm toán mới phải có đoạn giải thích nguyên nhân phải sửa đổi báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán đã đ­ợc công bố. Báo cáo kiểm toán mới này đ­ợc ký cùng ngày, tháng hoặc ngay sau ngày, tháng ký báo cáo tài chính đã sửa đổi. Tr­ờng hợp này kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán quy định ở đoạn 10, 11 cho đến ngày ký báo cáo kiểm toán đã sửa đổi.

23.   Tr­ờng hợp Giám đốc đơn vị đ­ợc kiểm toán không thông báo vấn đề nêu ở đoạn 21 đến các bên đã nhận đ­ợc báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán đã công bố tr­ớc đó và cũng không sửa đổi báo cáo tài chính theo yêu cầu của kiểm toán viên thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thông báo cho Giám đốc đơn vị đ­ợc kiểm toán biết về những biện pháp mà kiểm toán viên sẽ áp dụng để ngăn chặn việc các bên thứ ba sử dụng báo cáo kiểm toán. Các biện pháp ngăn chặn đ­ợc thực hiện tùy thuộc vào quyền hạn và nghĩa vụ pháp lý của kiểm toán viên cũng nh­ khuyến nghị của luật s­ của kiểm toán viên.

24.     Tr­ờng hợp báo cáo tài chính của năm tài chính tiếp theo đang đ­ợc công ty kiểm toán tiếp tục kiểm toán và sắp đ­ợc công bố thì có thể không cần phải sửa đổi báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán cho năm tài chính tr­ớc với điều kiện là phải trình bày rõ trong phần thuyết minh báo cáo tài chính của năm tài chính tiếp theo vấn đề nêu ở đoạn 21.

Tr­ờng hợp đơn vị đ­ợc kiểm toán phát hành chứng khoán

25.   Tr­ờng hợp đơn vị đ­ợc kiểm toán phát hành chứng khoán trên thị tr­ờng thì kiểm toán viên phải xem xét đến các quy định pháp lý liên quan đến việc phát hành chứng khoán. Ví dụ: Kiểm toán viên có thể phải thực hiện những thủ tục kiểm toán bổ sung khác cho đến thời điểm đơn vị đ­ợc kiểm toán niêm yết thông tin về phát hành chứng khoán. Những thủ tục này th­ờng gồm các biện pháp đ­ợc quy định trong các đoạn 10, 11 đến thời điểm niêm yết thông tin và xem xét tài liệu về các thông tin niêm yết để đảm bảo các thông tin niêm yết nhất quán với các thông tin tài chính mà kiểm toán viên đã xác nhận./.

 

---@@@---

 

 

   Bản in

Các tin khác
Chuẩn mực số 600 (13/01/2005)

  Đối tác


  Quảng cáoĐăng ký bản tin

Để nhận bản tin của chúng tôi, bạn hãy nhập địa chỉ email của bạn vào ô phía dưới

Bản quyền của Hội Kế Toán Thành phố Hồ Chí Minh